لیست کتابها
ردیف عنوان کتاب شماره چاپ تاریخ آخرین انتشار انتشارات نویسندگان
1    نگره جزء محدود    اول    2003-04-20    دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با همکاری انتشارات سخن گس    محمد رضائی پژند,*محمد مؤیدیان